Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Zawartość stron

"Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy,
Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
 
Cele projektu
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zakwalifikowanych do projektu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim w tym osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, objęte I lub II profilem pomocy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Planowane efekty
Zaplanowane w projekcie zadania przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego projektu poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników objętych wsparciem w tym zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 50 plus, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.
Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących proporcjach :
  1. co najmniej 33% uczestników będących w wieku 50+,
  2. co najmniej 33% niepełnosprawnych uczestników,
  3. co najmniej 30% uczestników długotrwale bezrobotnych,
  4. co najmniej 39% kobiet,
  5. co najmniej 38% osób o niskich kwalifikacjach,
Wartość projektu
1.819.672,00 zł w tym
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
1.546.721,20 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę