Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Zawartość stron

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Cel projektu
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim.
 
Planowane efekty
Podjęcie zatrudnienia przez uczestników,
na poziomie co najmniej 43% dla uczestników niekwalifikujących się
do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych,
dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 17%,
dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 35%,
dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 48%.
 
Wartość projektu
 
3.999.515,00 zł  w tym
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
3.675.154,33 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę