Dotacje dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Dotacje dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Starosta, ze środków PFRON, może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:
  • złoży stosowny wniosek Wn-O wraz załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz. 1403
    z późn.zm.).
Szczegółowe warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa Regulamin.
Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wypłata środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji następuje na podstawie umowy zawartej
z wnioskodawcą.
Osoba, która otrzymała dotację, nie może podjąć zatrudnienia, w okresie 24 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która otrzymała z PFRON-u jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem w spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.
Dotacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.
Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP w Krośnie Odrzańskim środków finansowych z PFRON.
Załączniki
Regulamin PFRON (pdf, 11909 KB)
(1)Edytowalny Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej 04.2019.pdf (pdf, 373 KB)
(1)Edytowalny Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej 04.2019.pdf (pdf, 373 KB)
(5)Oświadczenie o pomocy de minimis.docx (docx, 18 KB)
(2)Fomularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 149 KB)
(5)Oświadczenie o pomocy de minimis.docx (docx, 18 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę